Nawozy

Azotowe

Mocznik Granulowany 46%
N 46
Formuła nawozu:
N 46
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Klasa ziarnowa:
granule 1-3 mm, nie mniej niż 90%
Gęstość nasypowa:
0,70 – 0,78 kg/dm3
N (azot całkowity):
46%
N (azot amonowy):
x
N (azot saletrzany):
x
N (azot amidowy)
46%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
2015310
Numer CN
3102 10 10
Dodaj do porównania

Opis produktu

Nawóz azotowy łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku. Występuje w postaci białych granulek, klasa ziarnowa 1-3 mm, co najmniej 90% zabezpieczonych środkami antyzbrylającymi. Mocznik granulowany 46% jest nawozem higroskopijnym. Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm3. Mocznik granulowany 46% zawiera 46% azotu (N) w formie amidowej, która jest dobrze pobierano pozakorzeniowo (dolistnie) przez rośliny. Pobieranie przez system korzeniowy jest wolniejsze, ponieważ w glebie mocznik przechodzi w wyniku hydrolizy enzymatycznej w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową.

Przeznaczenie i stosowanie

Mocznik granulowany 46% jest bardzo uniwersalnym nawozem do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego), a przede wszystkim do nawożenia doglebowego. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Mocznika granulowanego 46% nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonowym, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Azot z mocznika jest udostępniany roślinom równomiernie i w związku z tym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów tak w roślinie, jak i w wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są małe. Powstała po hydrolizie forma amonowa, wpływa na harmonijny wzrost i rozwój roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Ta forma azotu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od okresu powschodowego, zwiększa ich odporność, a przede wszystkim na wysoki plon o dobrej wartości biologicznej. Mocznik granulowany 46% gwarantuje bezpieczną zawartość szkodliwych azotanów w paszach oraz warzywach i owocach.

Pakowanie i transport

Mocznik granulowany 46% jest pakowany:

  • po 25 i 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.
Mocznik nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto po 25 i 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Dopuszcza się przechowywanie mocznika granulowanego 46% opakowanego pod wiatami i na składowiskach, odpowiednio zabezpieczonych przed wilgocią i nasłonecznieniem, można składować w pryzmie najwyżej w 6 warstwach. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować zbrylenie nawozu. Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje: 

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów, 
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych, 
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty. 


PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA MOCZNIKIEM GRANULOWANYM 46%

Potrzeby nawożenia azotem
Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG)

 

Rodzaj czynnikaOcena punktowa czynnika
-10+1
Potrzeby wapnowaniakoniecznepotrzebne, wskazaneograniczone, zbędne
Opady zimoweponiżej normyw normiepowyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotemmotylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotuzboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotuzboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy)ekstensywneprzeciętneintensywne
Poziom chemicznej ochrony roślinbez ochronyochrona częściowapełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnychkrótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianieprzeciętny dla gatunkudługi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1; średnie, gdy suma punktów wynosi 0; małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

 

Zalecane dawki mocznika* w kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednie1duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna354055
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna405565
rzepak – na każdą 1 t nasion90110130
kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy303545
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna334350
groch, bobik – na każdą 1 t nasion203040
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw657590
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw90100110
burak cukrowy bez obornika - na każde 10 t korzeni90100110
burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni223337
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy404554
trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy87110125
trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy435565

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę mocznika, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 55 kg mocznika na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 275 kg/ha mocznika, czyli około 125 kg azotu;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i buraki 35 t/ha.

nawozy.grupaazoty.com

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta