Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe z siarką

Saletromag® 25

N (Mg, S) 25 (+6,5 +17,5)
Formuła nawozu:
N (Mg, S) 25 (+6,5 +17,5) / 25 (+3,9 +7)
Producent:
Grupa Azoty S.A.
Klasa ziarnowa:
Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa:
0,98 kg/dm3
N (azot całkowity):
25%
N (azot amonowy):
15,3%
N (azot azotanowy):
9,7%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
6,5% (3,9% Mg)
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
17,5% (7% S)
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Saletromag 25 to nawóz azotowo-siarkowy, który może być stosowany podczas wiosennego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Szczególnie polecany jest do wiosennego nawożenia zbóż ozimych (I i II dawka azotu) oraz jarych, a także rzepaku ozimego, roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.

Saletromag 25 to:
• Obecność azotu w dwóch formach: szybko dostępnej azotanowej i działającej wolniej amonowej
• Obecność siarki w formie siarczanowej, bezpośrednio dostępnej dla roślin
• Dodatek magnezu wspomagający rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników pokarmowych przez rośliny

Właściwości i skład Saletromagu 25
PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Mg, S) 25 (+6,5 +17,5) / 25 (+3,9 +7)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Azot N całkowity: 25%
Azot N azotanowy: 9,7%
Azot N amonowy: 15,3%

Tlenek magnezu MgO całkowity: 6,5% (3,9% Mg)
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 2,4% (1,4% Mg)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 17,5% (7% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Magnezyt (CAS 12125-28-9)

Korzyści ze stosowania
• Wysoka efektywność produkcyjna
• Większa odporność roślin na choroby i szkodniki
• Wysoka jakość plonu
• Odpowiednie odżywienie roślin w azot, a także magnez oraz siarkę
• Większa odporność roślin na warunki stresowe

Przeznaczenie i stosowanie Saletromagu 25
Saletromag 25 to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu Saletromag 25 w kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
Zboża ozime200-250280-320360-420
Zboża jare200-250280-320360-400
Rzepak ozimy200-320360-400440-480
Kukurydza200-320360-400420-480
Burak cukrowy*200-250280-320360-400
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*200-250280-320360-400
Warzywa kapustne200-250360-400440-480
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*200-250280-320360-400

* bez obornika

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Podpowiadamy jak stosować Saletromag 25 pod:
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, soja

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Saletromag 25 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Saletromag 25 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:


Środki ostrożności i zagrożenia
H319: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 + P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1732/brodowska-marzena-zalety-rsm-grudzien-2022-05-12-2022-r_nmedium.jpg

Zalety RSM

RSM stanowi mieszaninę saletry amonowej i mocznika, w której zawartość azotu wynosi 28, 30 i 32%.

Nawożenie
upload/newsy/6410/fruits-3441830-1280_nmedium.jpg

Produkcja rolna w Azerbejdżanie wzrośnie o 20,5% do 2027 r.

Rząd Azerbejdżanu opublikował prognozy produkcji w różnych sektorach kompleksu rolno-przemysłowego na 2023 rok. Produkcja zbóż będzie nadal rosła, ale najbardziej zauważalny będzie wzrost produkcji owoców.

Ze świata
Jęczmień
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Jęczmień
+0,2%
1489
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
>>>