Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

RSM® 28

N 28
Formuła nawozu:
N 28
Producent:
Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty ZAK S.A.
Klasa ziarnowa:
x
Gęstość nasypowa:
1,28 kg/dm3
N (azot całkowity):
28%
N (azot amonowy):
7,0%
N (azot azotanowy):
7,0%
N (azot amidowy)
14,0%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

RSM 28 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

RSM 28 to:
• Obecność trzech form azotu w korzystnych proporcjach: azotanowej (saletrzanej), amonowej i amidowej
• Możliwość stosowania w każdym terminie aplikacji
• Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu

Właściwości i skład RSM 28

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 28
Gęstość: 1,28 kg/dm3

Azot N całkowity: 28%
Azot N azotanowy: 7,0%
Azot N amonowy: 7,0%
Azot N amidowy: 14,0%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Korzyści ze stosowania

• Wysoki plon wszystkich gatunków roślin uprawnych
• Przyspieszenie wegetacji roślin krótko po zastosowaniu, dzięki szybko działającej formie azotanowej (saletrzanej) azotu
• Dobry rozwój systemu korzeniowego dzięki obecności azotu amonowego
• Wysoka efektywność ekonomiczna upraw
• Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe

Przeznaczenie i stosowanie RSM 28

RSM 28 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu RSM 28 w l/ha i kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
l/hakg/hal/hakg/hal/hakg/ha
Pszenica ozima307-363393-464391-447500-571475-503607-643
Zboża jarepszenica jara251-279321-357307-363393-464391-447500-571
jęczmień jary112-168143-214196-251250-321279-307357-393
Rzepak ozimy391-419500-536447-475571-607503-559643-714
Kukurydza307-363393-464391-447500-571475-503607-643
Burak cukrowy*223-279286-357307-363393-464391-475500-607
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*279-335357-429363-391464-500419-475536-607
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*223-279286-357307-363393-464391-419500-536

*bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
RSM 28 pakowany jest do:
• cystern lub autocystern stalowych,
• pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
• innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM 28 nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.
RSM 28 należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest RSM 28, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PCV). Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji, tj. -17°C. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.


Przechowywanie pojemników 768 kg/600 l i 1280 kg/1000 l:


Środki ostrożności i zagrożenia
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1730/zdj-1-wt-kapusta-nie-taka-pusta-kuropatnicki_nmedium.jpg

Kapusta nie taka pusta

Roślinę tę można nazwać „warzywem narodowym”.

Z kraju
upload/newsy/6431/fruits-3441830-1280_nmedium.jpg

Wartość hiszpańskiej produkcji owoców i warzyw wynosi 18,762 mld euro

Według danych wartość hiszpańskiej produkcji owoców i warzyw w 2021 r. wyniosła 18,762 mld euro.

Unia Europejska
Pszenica
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Pszenica/images/notowania/box/spadek.png
-1,6%
1608
na targowiskach
>>>