Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

RSM® 30

N 30
Formuła nawozu:
N 30
Producent:
Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty ZAK S.A.
Klasa ziarnowa:
x
Gęstość nasypowa:
1,30 kg/dm3
N (azot całkowity):
30%
N (azot amonowy):
7,5%
N (azot azotanowy):
7,5%
N (azot amidowy)
15,0%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

RSM 30 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

RSM 30 to:
• Obecność trzech form azotu w korzystnych proporcjach: szybko dostępnej dla roślin azotanowej (saletrzanej) i wolniej działających, ale za to dłużej dla nich dostępnych, amonowej i amidowej
• Możliwość aplikacji począwszy od pierwszych wczesnowiosennych zabiegów
• Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu

Właściwości i skład RSM 30

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 30
Gęstość: 1,30 kg/dm3

Azot N całkowity: 30%
Azot N azotanowy: 7,5%
Azot N amonowy: 7,5%
Azot N amidowy: 15,0%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Korzyści ze stosowania

• Wysokie i stabilne plonowanie roślin
• Wysoka jakość plonu
• Regeneracja roślin po zimowym osłabieniu
• Wzrost zawartości białka
• Dobry rozwój systemu korzeniowego dzięki obecności azotu amonowego

Przeznaczenie i stosowanie RSM 30

RSM 30 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu RSM 30 w l/ha i kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
l/hakg/hal/hakg/hal/hakg/ha
Pszenica ozima282-333367-433359-410467-533436-462567-600
Zboża jarepszenica jara231-256300-333282-333367-433359-410467-533
jęczmień jary103-154133-200179-231233-300256-282333-367
Rzepak ozimy359-385467-500410-436533-567462-513600-667
Kukurydza282-333367-433359-410467-533436-462567-600
Burak cukrowy*205-256267-333282-333367-433359-436467-567
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*256-308333-400333-359433-467385-436500-567
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*205-256267-333282-333367-433359-385467-500

*bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
RSM 30 pakowany jest do:
• cystern lub autocystern stalowych,
• pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
• innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM 30 nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.
RSM 30 należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest RSM 30, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PCV). Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji, tj. -9°C. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Przechowywanie pojemników 780 kg/600 l i 1300 kg/1000 l:


 

Środki ostrożności i zagrożenia
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1729/brodowska-marzena-news-27-11-2022_nmedium.jpg

Przemarzanie roślin

Temperatura zamarzania wody (tzw. termiczny punkt zamarzania) w tkankach roślinnych zależy zarówno od warunków środowiskowych, jak i właściwości samej rośliny.

Informacje
upload/newsy/6400/money-7007807-1280_nmedium.jpg

Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

W związku z dwukrotną podwyżką minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku, najniższa stawka za ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wyniesie 9% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Z kraju
Pszenica
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Pszenica/images/notowania/box/spadek.png
-1,6%
1608
na targowiskach
>>>