Content

Nawożenie upraw

 

Rośliny jagodowe

Ilość wyświetleń37175 wyświetleń
Największe wymagania cieplne wykazuje truskawka, mniejsze malina i jeżyna, najmniejsze porzeczki i agrest

Charakterystyka ogólna

Rośliny jagodowe to malina, truskawka i poziomka z rodziny różowatych, agrest i porzeczki z rodziny skalnicowatych oraz borówka wysoka z rodziny wrzosowatych. Rośliny z poszczególnych rodzin mają dość odmienne cechy. Największe wymagania cieplne wykazuje truskawka, mniejsze malina i jeżyna, najmniejsze porzeczki i agrest. Rośliny te są dość odporne na mrozy i ich korzenie przemarzają w temperaturze: maliny w -11ºC, porzeczki w -15,5ºC i agrestu w -18ºC. Gorzej reagują na wiosenne przymrozki, szczególnie maliny i czarna porzeczka. Przymrozki około -5ºC powodują uszkodzenia pąków i kwiatów, natomiast temperatury od -2ºC do +5ºC ograniczają zawiązywanie owoców (25-30% kwiatów).

Główna masa korzeni zalega na głębokości: 5-25 cm u malin, 10-35 cm u krzewów jagodowych i u truskawki - 5-15 cm. Rośliny korzenią się dość płytko, ale część korzeni, w miarę starzenia się roślin, głębiej penetruje glebę, co zwiększa ich odporność na niedobory wody i lepsze pobieranie trudniej przyswajalnych form składników mineralnych. Najmniejsze wymagania wodne wykazują porzeczki: biała i czerwona, średnie: porzeczka czarna, agrest i maliny, największe zaś: poziomka, truskawka i borówka wysoka. Niektóre rośliny jagodowe są wrażliwe na zasolenie gleby, najbardziej czarna porzeczka, malina i truskawka. Wymagają więc stosowania bardzo zbilansowanego nawożenia mineralnego w formie nawozów wysokoskoncentrowanych.

Wymagania glebowe

Rośliny jagodowe wymagają gleb o wysokiej kulturze, strukturalnych, o dużej zawartości próchnicy i dużej pojemności wodnej. Najlepiej plonują na glebach średnich z podglebiem gliniastym. Nie lubią gleb ciężkich, zlewnych oraz zbyt lekkich. Optymalna klasa bonitacyjna gleb to klasa II, III i IV. Lżejsze gleby nie zabezpieczają roślinom wody. Ze względu na wymagania wodne i cieplne plantacje roślin jagodowych powinny być zakładane na terenie równym lub lekko nachylonym, natomiast nie w zagłębieniach terenu, gdzie występują zastoiska mrozowe. Poziom wody gruntowej nie powinien przekraczać 100 cm, jedynie pod borówką powinien być wyższy 40-60 cm.

Wymagania roślin jagodowych względem odczynu nie są wygórowane w porównaniu z wymaganiami niektórych gatunków drzew owocowych. Optymalny odczyn gleby dla porzeczki to pH w 1M KCl powyżej 5,7, mniejsze wymagania (pH 5,0-5,7) mają: agrest, malina i truskawka, najbardziej kwaśnych gleb (pH poniżej 4,5) wymaga borówka i żurawina, najlepiej pH 3,5-4,0. Tak kwaśny odczyn trudno spotkać w warunkach prawidłowego użytkowania gruntów rolniczych, dlatego konieczne jest dodatkowe zakwaszanie gleby (na przykład siarką) lub uprawianie tych roślin na terenach przyleśnych.

Wymagania pokarmowe

Trudno ustalić jednoznacznie wymagania pokarmowe roślin jagodowych. Podczas wegetacji składniki pokarmowe przeznaczane są na wzrost korzeni i pędów oraz liści i owoców. Część składników akumulowana w korzeniach i pędach opóźnia występowanie ewentualnych niedoborów składników pokarmowych i opóźnia również reakcję roślin na nawożenie. Poziom nawożenia ustala się na podstawie zasobności gleby i podglebia oznaczonej przed założeniem plantacji.

Nawożenie

Przed założeniem plantacji pole powinno być prawidłowo przygotowane. Wyniki analiz warstwy ornej i podglebia ułatwiają ustalenie dawek wapna, magnezu oraz fosforu i potasu. Gleba powinna mieć uregulowany odczyn. Gdy jest zbyt kwaśna należy na dwa lata przed założeniem plantacji należy zastosować wapno zgodnie z zaleceniami stacji chemiczno-rolniczej, nie więcej jak 1,5 t CaO, czyli do 3 ton wapna węglanowego. Jeżeli gleba jest uboga w magnez, proponuje się dolomit w dawce co najmniej 500-1000 kg/ha. Po zbiorze przedplonu można zasiać nawóz zielony z roślin motylkowych lub zastosować obornik jesienią. Wiosenne stosowanie obornika przesusza glebę. Maksymalna jednorazowa dawka obornika wynosi do 35 t/ha. W czasie jednej jesieni nie należy stosować wapna i obornika.

Przed założeniem plantacji, stosuje się nawozy kompleksowe pod orkę zimową, by jak najgłębiej wymieszać je z glebą.

Zalecane dawki nawozów kompleksowych przed założeniem plantacjach roślin jagodowych, przy przeciętnym zagęszczeniu i bez nawadniania w kg/ha*

Nawóz
[N:P2O5:K2O:(MgO:SO3)]
Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niskaśrednia1
POLIFOSKA 4 [4:12:32:(2:9)]1650830
POLIFOSKA 5 [5:15:30:(2:7)]1250660
POLIFOSKA 6 [6:20:30:(7)]1000500
POLIFOSKA M-MAKS [5:16:24:(4:7)]1250625
POLIDAP Light [14:34:(17)]
+ sól potasowa 60
lub siarczan potasu 50
560
+330
lub 400
295
+250
lub 300
POLIDAP (fosforan amonu)
+sól potasowa 60
lub siarczan potasu 50
430
+330
lub 400
220
+250
lub 300
POLIFOSKA 8[8:24:24:(9)] jesień2
POLIMAG S [10:8:15:(5:35)] + B, Cu, Mn, Zn
700
+400 wiosną
350
+200 wiosną

* - pod truskawkę i borówkę wysoką stosować połowę zalecanych dawek;
1 - jeśli nie jest znana zasobność gleby, stosować dawki jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby; gleba o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności w fosfor i potas nie wymaga stosowania nawozów kompleksowych przed założeniem plantacji; uprawa tych roślin na glebach o bardzo niskiej zasobności jest ryzykowna;
2 - jesienią pod orkę na przykład 350 kg/ha POLIFOSKI 8 i wiosną 200 kg POLIMAGU S, bezchlorkowego, bogatego w mikroskładniki.

Stosując pełną dawkę obornika dawki nawozów kompleksowych należy zmniejszyć o 40-50%. Dawki tych nawozów są bardzo wysokie i muszą być stosowane jesienią, by do czasu sadzenia roślin obniżyło się zasolenie gleby, a chlorki uległy wymyciu.

Ważny wybór nawozu

Rośliny jagodowe pobierają ponad dwukrotnie więcej potasu niż fosforu, a także większe są straty potasu z gleby, dlatego zaleca się stosować nawóz kompleksowy o jak szerszym stosunku fosforu do potasu (P:K), czyli: POLIFOSKĘ 4 (P:K-1:2,7), POLIFOSKĘ 5 (P:K-1:2) oraz specjalny, wiosenny nawóz dla roślin jagodowych POLIMAG S (P:K-1:1,9). Jeżeli stosujemy nawóz kompleksowy o węższym stosunku P:K, czyli 1:1,5 (POLIFOSKA 6, POLIFOSKA M-MAKS), powinno się dodatkowo jesienią stosować sól potasową lub wiosną siarczan potasu.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość roślin jagodowych na chlorki zaleca się, aby pod porzeczki i agrest, co roku wiosną od drugiego lub trzeciego roku po założeniu plantacji zastosować około 100-150 kg/ha siarczanu potasu lub 200-300 kg/ha POLIMAGU S na glebie o bardzo niskiej zasobności i około 100 kg/ha siarczanu potasu lub 150-200 kg/ha POLIMAGU S na glebie średnio zasobnej. Pod maliny zaleca się dawki niższe, czyli około 100 kg siarczanu potasu lub około 100-150 kg/ha POLIMAGU S. Pod borówkę dawka siarczanu potasu jest niższa – do 100 kg/ha lub 100-150 kg POLIMAGU S. Truskawka nie wymaga corocznego. nawożenia fosforem, potasem i magnezem, jeżeli przed założeniem plantacji zastosowano zalecane w tabeli dawki i nie jest nawadniana.

Dobrze jednak reaguje na nawożenie w ilości 200-250 kg/ha POLIMAGU S po zbiorze owoców i oczyszczeniu plantacji.

Jeżeli przed założeniem plantacji stosowano niższe dawki nawozów kompleksowych, lub plantacja jest deszczowana, wówczas w latach użytkowania plantacji truskawek, zaleca się stosować wczesną wiosną około 200-300 kg/ha POLIMAGU S na glebach średnio zasobnych w fosfor i potas lub około 100 kg/ha siarczanu potasu, albo jak najwcześniej wiosną sól potasową. Lepiej jednak dawkę POLIMAGU S podzielić i zastosować 150-200 kg/ha wiosną i drugą część po zbiorze owoców i oczyszczeniu plantacji.

Rośliny jagodowe dobrze reagują na nawożenie magnezem, dlatego jesienią, po okresie wegetacji, zaleca się stosować na glebach o niskiej zasobności, nawet corocznie około 500 kg/ha dolomitu, natomiast na glebach średnio zasobnych - około 300 kg/ha. Nie dotyczy to truskawki i borówki wysokiej.

Nawożenie azotem

Rośliny jagodowe wymagają corocznego nawożenia azotem. Dawka azotu pod porzeczki, agrest i borówkę wynosi 80-120 kg N/ha, pod maliny 60-100 kg N/ha, a pod truskawki 40-80 kg w pierwszym roku i 30-50 kg N/ha w następnych latach. Pierwszą wczesnowiosenną dawkę azotu zaleca wprowadzać się z POLIMAGIEM S. Najlepszym nawozem azotowym do stosowania w uprawie tych roślin jest ZAKSAN®, a pod borówkę tylko SIARCZANU AMONU.

Porzeczki i agrest nawozić azotem w 2-3 terminach, czyli wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, po kwitnieniu i około 2 tygodnie później, po 90-120 kg/ha SALETRY AMONOWEJ, na suche rośliny. Po około 100 kg/ha SALETRY AMONOWEJ stosować pod maliny w dwóch terminach, czyli wiosną po ruszeniu wegetacji i drugi raz na początku kwitnienia.

Truskawka wymaga dwukrotnego nawożenia azotem w dawce po 20-35 kg N/ha; wyższa, górna granica dawki azotu tylko w pierwszym roku użytkowania. W związku z tym zaleca się stosować azot wiosną z POLIMAGIEM S lub 60-100 kg/ha saletry amonowej. Podobne nawożenie azotem należy zastosować po zakończeniu owocowania i oczyszczeniu plantacji, najlepiej do końca lipca.

Borówkę wysoką w pierwsze 2-3 lata po posadzeniu nawozi się wyższymi dawkami azotu - około 120 kg N/ha, czyli około 600 kg/ha SIARCZANU AMONU w trzech terminach: około połowy kwietnia, połowy maja i pod koniec czerwca.

Nawożenie dolistne

Dokarmianie dolistne można wykonywać od wiosny do późnej jesieni, z wyjątkiem okresu kwitnienia krzewów. Tą drogą można bardzo szybko dostarczyć roślinom wiele składników pokarmowych, głównie azot (MOCZNIK w stężeniu 0,5 do 2,0%), potas, wapń (stężenie saletry wapniowej 0,5-1,0%), a przede wszystkim mikroskładniki. Pamiętajmy o kilkakrotnym stosowaniu małych dawek boru (jednorazowo 50 g B/ha, bo bardzo słabo przemieszcza się w roślinie), który uodpornia na choroby grzybowe, a przede wszystkim reguluje w roślinach gospodarkę wapniem.

Po zbiorze owoców, już we wrześniu wskazane jest wykonać oprysk 5% wodnym roztworem MOCZNIKA, czyli 5 kg masy nawozu (by nie ważyć jest to objętościowo 6,7 litra) rozpuszczamy w wodzie do objętości 100 litrów. Zabieg taki wskazane jest powtórzyć tuż przed opadaniem liści (październik), szczególnie na porzeczki. Zwiększa się wówczas pobranie azotu przez liście i gałęzie, a rośliny tak potraktowane będą wiosną lepiej rosły i owocowały. Nawóz ten nie powoduje rozhartowania tych roślin, czyli nie zmniejsza ich zimotrwałości. Zastosowany w formie oprysku nawóz powoduje wzrost zawartości azotu w liściach, które niedługo opadną. Zasobniejsze w azot liście szybciej podlegają rozkładowi, a wiec nie są dobrą pożywką dla rozwoju grzybów chorobotwórczych. Tak więc jest to nie tylko efektywne dokarmianie dolistne (pozakorzeniowe) roślin, ale także bardzo ekologiczny i skuteczny sposób walki z chorobami, głównie grzybowymi. Jeżeli oprysk wykonamy później, gdy większość liści spadnie już z krzewów, skuteczność jest słabsza, ale i tak warto go zaaplikować. Jako zabieg bezpieczny i prosty powinien być szeroko propagowany. Oprysk wykonujemy zawsze wieczorem, kiedy rośliny trochę się ochłodzą i nabiorą jędrności.

Wpływ nawożenia na jakość zielonki

O jakości jagód decyduje szereg czynników zewnętrznych, czyli ilość opadów, temperatura i nasłonecznienie. Bardzo duży wpływ wywiera stosowanie nawozów, głównie azotu i potasu. Nadmiar azotu opóźnia dojrzewanie, jest ono nierównomierne, owoce słabiej wybarwione, bardziej wodniste, czyli podatne na choroby i źle reagują na transport i przechowywanie. Tym zjawiskom zapobiega prawidłowe nawożenie roślin fosforem, potasem i magnezem. Niedobór potasu przyspiesza kwitnienie roślin i powoduje opadanie zawiązków. Na dobre zawiązywanie i kształtowanie owoców wpływa pozytywnie bor. Na dobry smak (wzrost zawartości cukrów), aromat i wybarwienie wpływa zbilansowane nawożenie potasem. Nadmiar potasu powoduje nadmierne uwodnienie owoców, pogarszając ich możliwości transportu i przechowywania.

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5606/wheat-6481902-1280_nmedium.jpg

Na krajowej giełdzie za zboża trzeba więcej zapłacić

W dniach od 15 do 21 listopada br. odnotowano zróżnicowaną relację cen zbóż na giełdach krajowych.

Zboża
Bolesławic
środa, 19 Styczeń 2022
2°C
0°C
min
5°C
max
upload/art/1350/brodowska-marzena-substancja-organiczna-w-glebie-grudzien-2021-05-12-2021r_nmedium.jpg

Materia organiczna w glebie

Istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy wzrost i rozwój roślin jest zawartość materii organicznej w glebie.

Nawożenie
0