Content

Porady ekspertów

Gleba, Informacje, Nawozy

Zasady stosowania nawozów

Data7 dni temu Ilość wyświetleń500 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych


Nawożenie stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających na plony roślin, żyzność gleb oraz jakość środowiska naturalnego. Zasady stosowania nawozów są zawarte w aktach prawnych i w kodeksie dobrej praktyki rolniczej.


Najważniejsze zasady stosowania nawozów

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2017 poz. 668, Dz.U. 2007 Nr 147 poz. 1033)

 • Stosuje się wyłącznie nawozy, które zostały dopuszczone do obrotu.
 • Nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku.
 • Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40.000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:
  1) posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady i środki wspomagające uprawę roślin, z wyłączeniem tych podmiotów, które zbywają w całości nawozy naturalne,
  2) zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30% może zbyć w sposób określony w Ustawie o nawozach i nawożeniu.
 • Nabywca nawozu naturalnego, zbytego w sposób określony w Ustawie o nawozach i nawożeniu, opracowuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia, spełniający wymagania określone w tej Ustawie, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego.
 • Do stosowania nawozów mineralnych może być użyty sprzęt agrolotniczy, jeżeli:
  1) sprzęt ten jest wyposażony w urządzenia służące do tego celu,
  2) prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a wilgotność względna powietrza wynosi co najmniej 60%,
  3) powierzchnia upraw do nawożenia, na których stosuje się sprzęt agrolotniczy, wynosi co najmniej 30 ha i uprawy te są położone w odległości co najmniej 500 m od dróg publicznych, budynków, obiektów, w których są utrzymywane zwierzęta, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, cieków, zbiorników wodnych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej, a także innych obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych.
 • Zabrania się stosowania nawozów:
  1) na glebach zamarzniętych*, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem,
  2) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

* Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. 2014 poz. 393, Dz. U. 2012 poz. 745)

 • Nawozy stosuje się równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.
 • Nawozy mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin jedynie wówczas, gdy jest to przewidziane w instrukcji stosowania środka ochrony roślin lub nawozu.
 • Przy ustalaniu dawek nawozu uwzględnia się potrzeby pokarmowe roślin i zasobność gleby w składniki pokarmowe, a w przypadku stosowania odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach, środków wspomagających uprawę roślin i dodatków do wzbogacenia gleby – również dawki składników pokarmowych wprowadzanych do gleby z tymi substancjami.
 • Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe).
 • Nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej, stosuje się przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe.
 • Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
 • Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.
 • Nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:
  1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
  2) cieków wodnych,
  3) rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
  4) kanałów.
 • Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:
  1) brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha,
  2) ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej,
  3) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.
 • Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:
  1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
  2) cieków wodnych,
  3) rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
  4) kanałów.
 • Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:
  1) gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m,
  2) poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań obejmujących:

 • ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia,
 • wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, oraz dawek nawozów i sposobów nawożenia,
 • określenie warunków, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione,
 • określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
  planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin,
 • określenie listy upraw intensywnych,
 • określenie współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe,
 • określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i ich stanu średniorocznego,
 • określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych,
 • określenie średnich rocznych wielkości produkcji odchodów zwierzęcych i koncentracji zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania,
 • określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych,
 • określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym,
 • określenie sposobu ustalania wielkości rocznej dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych;

Projekt programu działań opracowuje Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Ostatnie 9 miesięcy to dobry czas

Trzy kwartały br. wskazują na bardzo dobrą sprzedaż towarów rolno-spożywczych do krajów europejskich i nie tylko. Zaobserwowano znaczny wzrost eksportu poszczególnych produktów.

Ze świata

Możliwy dalszy wzrost produkcji roślin oleistych

Jak wskazują informacje sporządzone przez Oil World sezon 2017/18 powinien przynieść więcej zbiorów roślin z rodziny oleistych do kwoty 561,6 mln t.

Rośliny oleiste

Rekordowe zapasy zbóż

W sezonie 2016/17 utrzymywały się stosunkowo niskie ceny za zboża, a końcowe zapasy wyniosły rekordową ilość, bo aż 523 mln t.

Zboża

Spadek globalnych zbiorów jabłek

Jak wynika z danych podanych przez USDA, w obecnym sezonie zbiory jabłek na świecie będą w granicy 76,2 mln t, tj. będą niższe mniejsze o 3% - 2,6 mln t względem poprzedniego sezonu.

Owoce

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/2577/brokul-kalafior_nmedium.jpg

W sezonie 2017/18 utrzyma się wysoka produkcja mrożonych warzyw

Polska zaraz po Belgii jest największym unijnym producentem mrożonych warzyw.

Warzywa
upload/nawozenie/18/owies_medium.jpg
Nawożenie upraw

Owies
Nie jest wrażliwy na niskie temperatury i kiełkuje w temperaturze 2-3ºC
Żytno
środa, 13 Grudzień 2017
1°C
-1°C
min
4°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.

0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
Nie, dziękuję
Nie, dziękuję