Content

Porady ekspertów

Rośliny, Nawożenie, Z kraju

Zasady ustalania dawki azotu na podstawie analiz glebowych

Data2017-12-30 Ilość wyświetleń5780 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Niedobór azotu w doświadczeniu z pszenicą.
Niedobór azotu w doświadczeniu z pszenicą.

Azot występuje w glebie w postaci organicznej i mineralnej. W wierzchniej warstwie gleby zaledwie 1-6% ogólnej zawartości azotu stanowią łatwo dostępne dla roślin formy mineralne – azotanowy N-NO3- występujący w roztworze glebowym i azot amonowy N-NH4+ związany wymiennie z kompleksem sorpcyjnym. Ilość azotu mineralnego w glebie jest zmienna i zależy od wielkości stosowanych dawek nawozów oraz warunków atmosferycznych. W polskich glebach w warstwie 0 - 60/90 cm znajduje się wczesną wiosną zazwyczaj 30-70 kg Nmin, ale zdarzają się zawartości przekraczające 100 kg N/ha.

Mineralizowany w glebie azot z resztek roślinnych i próchnicy może pokryć nawet połowę zapotrzebowania roślin. W okresie wegetacji zasoby azotu nie są w pełni wykorzystane przez rośliny, ponieważ straty z wprowadzonych do gleby nawozów przekraczają nawet 50%. Straty azotu z nawozów mineralnych i naturalnych powodują najczęściej proste błędy agrotechniczne, które prowadzą do ulatniania się amoniaku, wymywania azotanów z gleby (nadmierne dawki i złe terminy stosowania, błędy w aplikacji nawozów naturalnych).

Wielkość nawożenia azotowego pod roślinę można oszacować metodą bilansową albo metodą Nmin. Aby w miarę precyzyjnie wyznaczyć dawkę azotu, którą należy zastosować na naszym polu korzystając z metody Nmin musimy wiedzieć: 

  • jakie jest zapotrzebowanie uprawianej rośliny na azot,
  • jaką ilość azotu mineralnego zawiera gleba na polu (zawartość azotu mineralnego N min (NO3-+ NH4+),

Potrzeby pokarmowe zależą od gatunku rośliny i łatwo je policzyć z wzoru:

Dawka N = Plon x Pobranie N

Należy wziąć pod uwagę szacunkowy plon użytkowy roślin, możliwy do uzyskania na danym stanowisku (najlepiej przyjąć plon średni z 4 lat), oraz uwzględnić pobranie jednostkowe azotu właściwe dla danego gatunku tj. przez 1 tonę plonu głównego roślin wraz z ubocznym.


Tab.1. Pobranie jednostkowe azotu przez wybrane gatunki roślin uprawnych (wg IUNG-PIB).

Roślinakg N/t plonu
Pszenica ozima23,7
Pszenica jara25,1
Jęczmień ozimy22,3
Jęczmień jary21,0
Żyto21,6
Pszenżyto24,1
Owies22,2
Kukurydza28,4
Burak cukrowy4,0
Burak pastewny3,3
Rzepak / nasiona44,5
Ziemniak wczesny3,9
Ziemniak późny4,0


Podana w tabeli 1 wielkość pobrania azotu przez różne gatunki roślin i wyliczona na jej podstawie dawka azotu odnosi się do gleb o średniej zawartości azotu mineralnego.

Wyznaczona ze wzoru (Plon x Pobranie) dawka N nie uwzględnia dopływu tego składnika z nawozów naturalnych, oraz z przyoranej słomy. Uwzględniając te czynniki możemy dawką zmniejszyć bądź zwiększyć (Zalecenia nawozowe IUNG-PIB, 2015).

 

Zmniejszenie dawki NZwiększenie dawki N
po zastosowaniu:obornika15 kgpo przyoraniu słomy zbóż lub rzepaku (rekompensata za azot pobrany prze mikro- organizmy glebowe tzw. biologiczne unieruchomienie N)dodatkowo zastosować 20-30 kg na słomę (wybieramy nawóz, najtańszy, którym dysponujemy)
gnojowicy bydlęcej17 kg
gnojowicy świńskiej20 kg
gnojówki20 kg na każde 10 ton/m3
Przykład: Jeśli dawka obornika wynosi 20 ton/ha to dawkę zmniejszamy o 30 kg.

Prawidłowe pobieranie prób gleby do analiz

Analizę próbek gleby najlepiej wykonać jak najwcześniej wiosną przed ruszeniem wegetacji, tuż po ustąpieniu zmarzliny. Można też pobrać próby jesienią po żniwach, ale wtedy wynik analizy nie będzie miarodajny z uwagi na dużą mobilność azotu w glebie (straty składnika wskutek wymywania w okresie zimowym). Z kilku miejsc na polu należy pobrać glebę z dwóch poziomów 0-30 i 30-60 cm, próbki z poziomów łączymy i tzw. próbkę ogólną kierujemy do analizy. Jedna próbka powinna pochodzić z powierzchni do 4 ha. Prób do badań nie pobieramy bezpośrednio po zabiegach nawożenia i wapnowania. Analiza w laboratorium stacji chemiczno-rolniczej wykonywana jest na materiale świeżym w ciągu 24 h, więc glebę należy przekazać natychmiast po pobraniu, bądź zamrożoną w woreczku foliowym. W temperaturze pokojowej zachodzą zmiany zawartości azotu przyswajalnego w glebie. Stwierdzoną na polu zawartość Nmin wyceniamy w zależności od kategorii agronomicznej gleby. Azot jest ruchliwym składnikiem i ulega w glebie ciągłym przemianom, dlatego wynik analizy Nmin należy wykorzystać jak najszybciej

Wycena zawartości Nmin i korekta dawki

Analiza zawartości azotu mineralnego Nmin (NH4+ i NO3-) w glebie wskaże nam, jaką mamy aktualnie na polu ilość azotu dostępnego dla roślin. Wycena tej zawartości umożliwi natomiast wykonanie właściwej korekty do wyliczonej dawki i pozwoli na oszczędne gospodarowanie azotem nawozowym. Podana wielkość pobrania azotu dla różnych gatunków roślin i wyliczona na jej podstawie dawka azotu odnosi się do gleb o średniej zawartości azotu mineralnego. Metoda wyceny zawartości (zawartość bardzo niska do zawartości bardzo wysokiej) opiera się na założeniu, że w zależności od kategorii agronomicznej każda gleba posiada właściwy dla siebie zakres zawartości średniej (optymalnej) dla roślin.

Tab.2.Wycena zawartości Nmin w glebie w warstwie 0-60 cm w kg/ha (wg IUNG-PIB).

 

GlebaZawartość Nmin (kg/ha)
b. niskaniskaśredniawysokab. wysoka
Bardzo lekka< 3031-5051-7071-90>90
Lekka< 4041-6061-8081-100>100
Średnia i ciężka<5051-7071-9091-100

 

Jeżeli więc stwierdzona zawartość Nmin do głębokości 60 cm jest średnia to ustalona przez nas dawka N pozostaje bez zmian, natomiast w przypadku zawartości niskiej i wysokiej przeprowadzamy korektę wcześniej wyliczonej dawki.

 

Zawartość NminKorektaPrzykład
bardzo niska, niskadawkę zwiększamy o różnicę pomiędzy dolną granicą zawartości średniej i oznaczoną ilością Nmin.Gleba lekka,Nmin = 30 kg N/ha,61-30 kg = 31 kg,dawkę zwiększamy o 31 kg /ha *
średniadawka pozostaje bez zmian-
wysoka,bardzo wysokadawkę zmniejszamy o różnicę pomiędzy górną granicą zawartości średniej a zwartością oznaczonągleba średnia,Nmin = 120 kg N/ha,120 - 90 kg = 30 kg,Dawkę zmniejszamy o 30 kg N/ha

 

* w praktyce jeśli wyliczona dawka azotu np. dla pszenicy ozimej wynosi 180 kg N/ha, to o 31 kg zwiększamy pierwszą dawkę wiosenną (60%)tj. 108 kg+31kg = 139 kg. W drugiej dawce zastosujemy pozostałe 41 kg N.


W planowaniu nawożenia „z góry” metodą N min założono warunki optymalne. Przyjęty i uwzględniony został stopień wykorzystania azotu z nawozów mineralnych dla warunków optymalnych na poziomie 70% (współczynnik wykorzystania 0,7).

Praktyczne algorytmy do wyznaczania dawki azotu z wykorzystaniem testu Nmin

W praktyce podstawowym kryterium wyznaczania dawki jest przynależność rośliny do grupy upraw ozimych bądź jarych. Mogą posłużyć do tego opracowane w tym celu algorytmy (Grzebisz, 2009), których podstawą jest również wynik testu Nmin.

W ten sposób dla pszenicy ozimej możemy obliczyć całkowitą dawkę azotu z algorytmu:
Dawka N całkowita = Ns (zwartość krytyczna) – Nmin (0-90 cm)

Zakładamy, że zawartość krytyczna Ns azotu w glebie (tzw. standardowa) na początku wegetacji wynosi :

  • dla pszenicy konsumpcyjnej (system 2 dawek) i paszowej: plon ziarna x pobranie x 0,66
  • dla pszenicy konsumpcyjnej (system 3 dawek): Plon ziarna x pobranie x 0,5

Przykład: dla pszenicy paszowej dawka N = Ns (7 t x 24 kg N x 0,66) – Nmin (50 kgN) = 111kg – 70 = 61 kg N/ha

Dawkę dla rzepaku obliczamy w sposób uproszczony:
Dawka N = (Plon nasion x Pobranie N) – Nmin (0-90 cm)

Przykład: Dawka N=(3t x 56 kg N/t) - 45 kg = 123 kg N/ha

Dawkę azotu dla zbóż jarych dzielimy na dwie części: I - 60%, II - 40%.
Pierwszą dawkę N wyliczamy następująco:

Dawka N = [0,6 x (Plon ziarna x Pobranie N)] – Nmin (0-90 cm)

Przykład: Dla pszenicy jarej: Dawka N=[0,6 (4,5t x 32 kg N/t])- 40 kg = 46 kg N/ha.
Uwaga: Nmin oznaczamy tuż przed siewem.

Ustalanie precyzyjnych dawek azotu jest trudne i zawsze obarczone pewnym błędem. Mineralizacja azotu w glebie oraz pobieranie azotu przez rośliny zależy w dużym stopniu od warunków pogodowych. Konieczne jest kontrolowanie przebiegu pogody, ilości opadów, obserwacja stanu plantacji (obsady roślin, ich zdrowotności, faz rozwojowych i występowania ewentualnych objawów niedoboru azotu) i bieżąca korekta nawożenia, czyli uzupełnienie dawki azotu w postaci nawożenia pogłównego. Najskuteczniej uzupełnimy azot stosując saletrę amonową (N 34%), Zaksan (N 32%), Pulan (N 34%), Pulreę (N 46%), roztwór saletrzano-mocznikowy RSM (N 28,30,32%), bądź w każdej chwili dokarmianie dolistne roztworem mocznika.


W razie potrzeby wskazane dokarmianie azotem.
W razie potrzeby wskazane dokarmianie azotem.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Światowy rynek ryżu

Globalne prognozy w sezonie 2021/2022 dotyczą większych dostaw, konsumpcji, handlu i wyższych zapasów końcowych.

Rośliny

Globalna produkcja bawełny wzrośnie

Przewiduje się, że światowa produkcja bawełny w 2021/22 wyniesie 120,3 mln bel, tylko nieznacznie powyżej prognozy z zeszłego miesiąca, ale 7 procent więcej niż w sezonie 2020/21.

Rośliny

Światowe spożycie ryżu

Przewiduje się, że globalna konsumpcja ryżu i zużycie w sezonie 2021/2022 wyniesie rekordową wartość 512,1 mln ton, czyli o 2,2 mln ton mniej niż w poprzedniej prognozie, ale o 10,1 mln ton więcej niż skorygowane szacunki sprzed roku.

Rośliny

Zwyżka plonowania łąkowego siana

Jak przedstawia Główny Urząd Statystyczny, w Polsce w wielu regionach kraju po zbiorze pierwszego pokosu notowano na ogół dobre warunki wegetacji roślin.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5519/harvest-1033756-1280_nmedium.jpg

Przerób soi w Argentynie

Przerób soi w sezonie 2020/21 maleje o 1,15 mln ton do 39,65 mln ton.

Rośliny oleiste
upload/nawozenie/9/trawa2_medium.jpg
Nawożenie upraw

Trawy w uprawie polowej
Trawa w uprawie polowej stanowi bardzo obfite źródło paszy.
Gorzków Osada
piątek, 22 Październik 2021
10°C
8°C
min
12°C
max
0