Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

Pulan® Macro

N 32
Formuła nawozu:
N 32
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Klasa ziarnowa:
Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa:
0,96-0,98 kg/dm3
N (azot całkowity):
32%
N (azot amonowy):
16%
N (azot azotanowy):
16%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Pulan Macro jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Pulan Macro to:
• Dwie aktywne formy azotu: azotanowa (saletrzana), działająca szybko i pobudzająca rośliny do krzewienia oraz amonowa, działająca wolniej, wspomagająca rozwój systemu korzeniowego
• Możliwość aplikacji począwszy od pierwszych wczesnowiosennych zabiegów
• Jednorodność granul zapewniająca równomierny wysiew w szerokich ścieżkach technologicznych

Właściwości i skład Pulanu Macro
PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu

Formuła nawozu: N 32
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,96-0,98 kg/dm3

Azot N całkowity: 32%
Azot N azotanowy: 16%
Azot N amonowy: 16%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Dolomit (CAS 16389-88-1)

Korzyści ze stosowania
• Wysokie i stabilne plonowanie roślin
• Wzrost zawartości białka
• Przyspieszenie wegetacji roślin krótko po zastosowaniu, dzięki szybko działającej formie azotanowej (saletrzanej) azotu
• Dobry rozwój systemu korzeniowego dzięki obecności azotu amonowego

Przeznaczenie i stosowanie Pulanu Macro
Pulan Macro to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu Pulan Macro w kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
Pszenica ozima340-410440-500530-560
Zboża jarepszenica jara280-310340-410440-500
jęczmień jary120-190220-280310-340
Rzepak ozimy440-470500-530560-620
Burak cukrowy*250-310340-410440-530
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*310-370410-440470-530
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*250-310340-410440-470

* bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Podpowiadamy jak stosować Pulan Macro pod:
pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień ozimy, pszenica jara, burak cukrowy

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Pulan Macro jest oferowany w kontenerach elastycznych typu big-bag o masie 600 kg.

Pulan Macro należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 600 kg:Nie składować z nawozami innymi niż saletrzane.

Środki ostrożności i zagrożenia
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1751/groch-siewny_nmedium.jpg

Wybierz odpowiednią odmianę

Współczesne rolnictwo mierzy się z wieloma problemami, począwszy od nadążaniem za zmieniającymi się przepisami, przez wycofanie szeregu substancji aktywnych po skutki zmian klimatycznych.

Agrotechnika
upload/newsy/6441/cotton-3274116-1280_nmedium.jpg

Wyższe zapasy bawełny

Światowe zapasy na koniec sezonu 2022/23 wzrosną w tym miesiącu o 370 tys. bel, ponieważ niższa produkcja jest więcej niż równoważona spadkiem zużycia.

Rośliny
Kukurydza
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Kukurydza/images/notowania/box/spadek.png
-0,7%
1681
na targowiskach
>>>