Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

Saletrzak 27 standard plus

N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4)
Formuła nawozu:
N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4) / 27 (+4,6 +2,4)
Producent:
Grupa Azoty S.A.
Klasa ziarnowa:
Granule. 94% produktu ma postać granul o wymiarach 0,63-4,0 mm.
Gęstość nasypowa:
1,02 kg/dm3
N (azot całkowity):
27%
N (azot amonowy):
13,5%
N (azot azotanowy):
13,5%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
6,5% (4,6% Ca)
MgO (całkowity):
4% (2,4% Mg)
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Saletrzak 27 standard plus jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Saletrzak 27 standard plus to:
• Dwie aktywne formy azotu: azotanowa (saletrzana), działająca szybko i pobudzająca rośliny do krzewienia oraz amonowa, działająca wolniej, wspomagająca rozwój systemu korzeniowego
• Dodatek żelaza wspomagający proces fotosyntezy
• Dobre rozwiązanie na gleby o niskim odczynie

Właściwości i skład Saletrzaku 27 standard plus
PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4) / 27 (+4,6 +2,4)
Granulometria: Granule. 94% produktu ma postać granul o wymiarach 0,63-4,0 mm.
Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3

Azot N całkowity: 27%
Azot N azotanowy: 13,5%
Azot N amonowy: 13,5%

Tlenek wapnia CaO całkowity: 6,5% (4,6% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 2,2% (1,6% Ca)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 4% (2,4% Mg)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Dolomit (CAS 16389-88-1)

Korzyści ze stosowania
• Wysoki plon wszystkich gatunków roślin uprawnych
• Poprawa jakości plonu
• Stymulacja rozwoju płytko ukorzenionych roślin, szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, w efekcie zastosowania wapnia i magnezu

Przeznaczenie i stosowanie Saletrzaku 27 standard plus
Saletrzak 27 standard plus to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu Saletrzak 27 standard plus w kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
Pszenica ozima330-370410-440480-520
Zboża jarepszenica jara300-370410-440480-520
jęczmień jary150-220260-330370-410
Rzepak ozimy520-550590-630670-700
Burak cukrowy*300-370410-480520-630
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*370-440480-520550-630
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*300-370410-480520-550

*bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. W zależności od potrzeb dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Podpowiadamy jak stosować Saletrzak 7 standard plus pod:
pszenica ozima, rzepak ozimy, żyto ozime, pszenica jara, kukurydza

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Saletrzak 27 standard plus jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg i 50 kg oraz w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Saletrzak 27 standard plus należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi.

Przechowywanie  worków 25 i 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:


Środki ostrożności i zagrożenia
H319: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 + P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1729/brodowska-marzena-news-27-11-2022_nmedium.jpg

Przemarzanie roślin

Temperatura zamarzania wody (tzw. termiczny punkt zamarzania) w tkankach roślinnych zależy zarówno od warunków środowiskowych, jak i właściwości samej rośliny.

Informacje
upload/newsy/6432/field-4878468-1280_nmedium.jpg

Unijny import pszenicy z Ukrainy

Od marca do października Unia Europejska (UE) była głównym miejscem przeznaczenia ukraińskiej pszenicy, stanowiąc około 45 procent całkowitych przesyłek na Ukrainę.

Zboża
Z kraju
Jęczmień
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Jęczmień
+0,2%
1489
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
>>>