Content

Nawozy

Dolistne nawozy specjalistyczne

Azoplon Opti Saletra wapniowa z borem

N(CaO) 8,5(17)
Formuła nawozu:
N(CaO) 8,5(17)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa:
nie dotyczy (roztwór)
Gęstość nasypowa:
1,47-1,5 kg/dm3
N (azot całkowity):
min 8%
N (azot amonowy):
max 1%
N (azot saletrzany):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
17%
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
Bor (B) 0,05%
Numer PKWiU:
20.15.3
Numer CN
x
Kup nawóz


Azoplon Opti Saletra wapniowa 8,5N (17CaO)

Opis produktu

AZOPLON OPTI Roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) to w pełni rozpuszczalny w wodzie, specjalistyczny nawóz azotowo-wapniowy.

Przeznaczenie i stosowanie

Po rozcieńczeniu wodą stosuje się go do nawożenia warzyw, drzew owocowych i roślin ozdobnych. Może być stosowany dolistnie, doglebowo lub do fertygacji, w uprawach pod osłonami, uprawach polowych oraz sadach. Zaleca się wykonywanie oprysków roztworem o odpowiednim stężeniu na zdrowe i suche rośliny. Nie należy stosować po deszczu oraz podczas upalnej pogody.

Korzyści zastosowania

zwiększenie zdolności przechowalniczych plonu,
bogate źródło zarówno azotu jak i wapnia w dokarmianiu dolistnym,
wysoka przyswajalność przez uprawy, szczególnie w okresie owocowania.

Pakowanie i transport

Pojemniki wykonane z polietylenu o pojemnościach 5dm3, 20dm3, 600dm3 oraz 1000dm3.

Przechowywanie

Składowanie 24 miesięce od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej –5C, chronić przed nasłonecznieniem oraz mrozem. Pojemniki z zawartością do 30 dm3 można składować maksymalnie w dwóch warstwach.

Pojemniki z zawartością powyżej 30 dm3 należy składować w jednej warstwie.

Środki ostrożności

H302: Działa szkodliwie po połknięciu
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P330: Wypłukać usta.
P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zalecane dawki

HerbicydyInsektycydyFungicydy
Basagran 480 SLApacz 50 WG*Delan 700 WG
Butisan 500 S.C.*Bi 58 Nowy 400 ECDuett Star 334 SE
Chwastox Extra 300 SLCalypso 480 SCKapelan 80 WG*
Chwastox Turbo 340 SLDecis Mega 50 EWMiedzian 50 WP
Fusilade Forte 150 ECDursban 480 ECOrius Extra 250 EW*
Galera 334 SLFury 100 EWPriaxor
Huzar Activ 387 ODKarate Zeon 050 CSScore 250 EC
Huzar Active PlusMospilan 20 SP*Switch 62,5 WG*
Mustang 306 SEProteus 110 ODTopsin M 500 S.C.
Sencor Liquid 600 S.C.Pyrinex 480 EC
Stomp Aqua 455 CS*Steward 30 WG

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1350/brodowska-marzena-substancja-organiczna-w-glebie-grudzien-2021-05-12-2021r_nmedium.jpg

Materia organiczna w glebie

Istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy wzrost i rozwój roślin jest zawartość materii organicznej w glebie.

Nawożenie
upload/newsy/5678/cornfield-373284-1280_nmedium.jpg

Globalna konsumpcja pszenicy będzie wyższa

Przewiduje się, że światowa konsumpcja w sezonie 2021/22 będzie wyższa o 1,9 mln ton do 789,4 mln ton.

Zboża
Owies
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Owies
+2,3%
939
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0