Content

Nawozy

Doglebowe nawozy wieloskładnikowe

Fosfarm® 4-10-15

NPK (Ca, S) 4-10-15 (+9 +16) z mikroskładnikami
Formuła nawozu:
NPK (Ca, S) 4-10-15 (+9 +16) / 4-4,4-12,5 (+6,4 +6,4) z mikroskładnikami
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.
Klasa ziarnowa:
Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa:
1,10-1,20 kg/dm3
N (azot całkowity):
4%
N (azot amonowy):
4%
N (azot azotanowy):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
10% (4,4% P)
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
3% (1,3% P)
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
15% (12,5% K)
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
9% (6,4% Ca)
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
16% (6,4% S)
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Fosfarm 4-10-15 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: zboża ozime i jare, kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Fosfarm 4-10-15 to:
• Optymalne połączenie azotu amonowego, magnezu i siarki, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny
• Dodatek mikroskładników zwiększających plonotwórcze działanie nawozów
• Nowoczesne i bezpieczne dla środowiska rozwiązanie, ponieważ zawarty w nawozie fosfor, wapń i mikroskładniki w całości pochodzą z zasobów odnawialnych

Właściwości i skład Fosfarmu 4-10-15

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Ca, S) 4-10-15 (+9 +16) / 4-4,4-12,5 (+6,4 +6,4) z mikroskładnikami
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,20 kg/dm3

Azot N całkowity: 4%
Azot N amonowy: 4%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 10% (4,4% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 3% (1,3% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 9% (3,9% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 15% (12,5% K)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 9% (6,4% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 5% (3,6% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 16% (6,4% S)
Miedź Cu całkowita: 0,03%
Cynk Zn całkowity-: 0,10%

Składniki produktu
CMC 1 – Superfosfat (CAS 8011-76-5)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania

• Wysoki, stabilny i dobry jakościowo plon
• Silny, rozbudowany system korzeniowy roślin
• Wysoka efektywność ekonomiczna upraw
• Wykorzystanie składników pokarmowych z zasobów odnawialnych
• Dbałość o środowisko naturalne

Przeznaczenie i stosowanie Fosfarmu 4-10-15

Fosfarm 4-10-15 to nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Fosfarm 4-10-15 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

RoślinaPoziom plonowania
średniwysoki
Zboża ozime250-300400-500
Zboża jare200-350400-500
Rzepak ozimy300-400450-550
Kukurydza300-400450-550
Burak cukrowy*300-400450-550
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*200-350400-500
Rośliny pastewne250-300350-400
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)250-300350-450

*bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Fosfarm 4-10-15 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Fosfarm 4-10-15 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:


Środki ostrożności i zagrożenia
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1741/zdjecie-1_2_nmedium.jpg

Warto zadbać o prawidłowe przechowanie słomy

Słoma to plon uboczny z roślin uprawianych na nasiona/ziarno. Jej plon zależy głównie od gatunku rośliny uprawnej, warunków pogodowych, a także od agrotechniki.

Z kraju
upload/newsy/6333/vegetable-6979996-1280_nmedium.jpg

W 2022 roku produkcja ziemniaków w Kazachstanie wzrosła o prawie 12%

W Kazachstanie obserwuje się wzrost wielkości zbiorów wszystkich rodzajów warzyw w sezonie 2022, w szczególności produkcja ziemniaków zwiększyła się o 11,9%.

Warzywa
Pszenica
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Pszenica/images/notowania/box/spadek.png
-1,6%
1608
na targowiskach
>>>